Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 42 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ»

Δευ, 12/04/2021 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ»
Ημ/νια: 12/04/2021 14:05:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ35ΩΚ1-7ΦΦ

Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών

Πέμ, 08/04/2021 - 16:30
Θέμα: Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών
Ημ/νια: 08/04/2021 09:54:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΔΗΩΚ1-ΥΥΧ

Μείωση σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Πέμ, 08/04/2021 - 16:30
Θέμα: Μείωση σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021
Ημ/νια: 08/04/2021 09:32:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ00ΩΚ1-ΩΝΣ

Κατανομή Α΄ δόσης τακτικής επιχορήγησης έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 08/04/2021 - 16:30
Θέμα: Κατανομή Α΄ δόσης τακτικής επιχορήγησης έτους 2021, στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 08/04/2021 09:23:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 640ΤΩΚ1-ΡΔ0

Έγκριση καταστάσεων απολογισμού ετών 2018 και 2019 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 08/04/2021 - 16:30
Θέμα: Έγκριση καταστάσεων απολογισμού ετών 2018 και 2019 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 08/04/2021 09:18:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΕΝΩΚ1-ΩΓ7

Έγκριση καταστάσεων απολογισμού ετών 2018 και 2019 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 08/04/2021 - 16:30
Θέμα: Έγκριση καταστάσεων απολογισμού ετών 2018 και 2019 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 08/04/2021 09:05:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΕΥΩΚ1-ΩΩ1

Έγκριση απολογισμού έτους 2020 και προγραμματισμός έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. με βάση το Π.Ε.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας

Πέμ, 08/04/2021 - 16:30
Θέμα: Έγκριση απολογισμού έτους 2020 και προγραμματισμός έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. με βάση το Π.Ε.Σ.Δ.Α. Στερεάς Ελλάδας
Ημ/νια: 08/04/2021 08:54:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ6ΤΩΚ1-9ΝΣ

Ορισμός αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου Καμένων Βούρλων στον Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Πέμ, 08/04/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου Καμένων Βούρλων στον Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 08/04/2021 08:49:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΗΟΩΚ1-ΝΣ8

Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων και κινητών του Δήμου και αγορά ακινήτων για το έτος 2021, άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192, 194 και 199 του Ν. 3463/2006

Πέμ, 08/04/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων και κινητών του Δήμου και αγορά ακινήτων για το έτος 2021, άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186, 191, 192, 194 και 199 του Ν. 3463/2006
Ημ/νια: 08/04/2021 08:45:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΒΓΩΚ1-9ΦΘ

Ορισμός μελών της επιτροπής κατάρτισης του Μητρώου Αρρένων τρέχοντος έτους (άρθρο 18 Ν. 2119/1993)

Πέμ, 08/04/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός μελών της επιτροπής κατάρτισης του Μητρώου Αρρένων τρέχοντος έτους (άρθρο 18 Ν. 2119/1993)
Ημ/νια: 08/04/2021 08:40:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6349ΩΚ1-Κ25

Ετήσια Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 08/04/2021 - 16:30
Θέμα: Ετήσια Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 08/04/2021 08:36:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62ΩΚΩΚ1-ΘΝ5

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 71

Τετ, 07/04/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 71
Ημ/νια: 07/04/2021 11:48:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ63ΗΩΚ1-0ΣΣ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΠΔΥ 1% και την κίνηση ΜΙΣΘAY 80

Τετ, 07/04/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΠΔΥ 1% και την κίνηση ΜΙΣΘAY 80
Ημ/νια: 07/04/2021 11:47:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΩΚΩΚ1-Ρ96

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΠΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 83

Τετ, 07/04/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΠΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 83
Ημ/νια: 07/04/2021 11:47:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΥΕΩΚ1-Υ52

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 75

Τετ, 07/04/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 75
Ημ/νια: 07/04/2021 11:47:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60ΖΤΩΚ1-ΨΡ0

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. Φ.Ε.Φ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 82

Τετ, 07/04/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. Φ.Ε.Φ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 82
Ημ/νια: 07/04/2021 11:47:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ8ΧΩΚ1-ΗΥΩ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 83

Τετ, 07/04/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 83
Ημ/νια: 07/04/2021 11:47:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΠΗΩΚ1-Υ2Ν

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 80

Τετ, 07/04/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΓ. ΠΕΡΙΘΑΛ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 80
Ημ/νια: 07/04/2021 11:46:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ61ΧΩΚ1-Ε8Ο

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΑΕΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 71

Τετ, 07/04/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΑΕΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 71
Ημ/νια: 07/04/2021 11:46:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ4ΒΩΚ1-6ΕΣ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΜΤΠΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 80

Τετ, 07/04/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΜΤΠΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 80
Ημ/νια: 07/04/2021 11:46:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΔ7ΩΚ1-9ΤΔ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22350 22300Τ.Κ.: 35008Email: kvourla@hol.gr

randomness