Ψηφιακή Δημοκρατία

Ψηφιακή Δημοκρατία
Ψηφιακή Δημοκρατία
ΕΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 73.326,45 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 13-5-2013 έως 12-2-2014

Α1.1 Αντικείμενο του Έργου

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής συμμετοχής η οποία σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα θα προσφέρει διαδραστική και άμεση συμμετοχή σε σχέση με την παθητική και έμμεση που επικρατεί. Με στόχο «η Δημοκρατία και ο Διάλογος να γίνουν καθημερινή πρακτική» σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, από το κυβερνητικό μέχρι το τοπικό,  το έργο παρέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, μεθόδων και υπηρεσιών που με συγκεκριμένα βήματα μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχημένη εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημοκρατίας στην πράξη.

Οι λειτουργικές υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί είναι οι ακόλουθες :

 • Τηλεδιάσκεψης (Teleconference & Streaming services) : Με την ενοποίηση των Δήμων η συνεδρίαση του διευρυμένου Δημοτικού Συμβουλίου αποκτάει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο για τα απομακρυσμένα τοπικά συμβούλια όσο και για τους πολίτες οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα real time παρακολούθησης και παρέμβασης.
 • Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking) : Με την εκμετάλλευση τεχνολογιών Web 2.0 η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να δημιουργήσουν τον δικό τους χώρο έκφρασης σε αυτή με σκοπό την ενίσχυση των συνεκτικών δεσμών μεταξύ τους.
 • Διαβούλευσης: Η πλατφόρμα υποστηρίζει την δομημένη διαδικασία της διαβούλευσης η οποία στοχεύει στην ορθολογιστική αντιπαράθεση με στόχο την λήψη αποφάσεων.
 • Δημοσκοπήσεων: Η διερεύνηση της στάσης των πολιτών απέναντι σε συγκεκριμένες πολιτικές και αποφάσεις είναι το πρώτο στάδιο της συμμετοχικής δημοκρατίας.
 • Ερωτηματολογίων: Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αποτελούνται από μια σειρά ιστοσελίδων όπου παρουσιάζονται διαδοχικές ερωτήσεις δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να απαντά στις ερωτήσεις που επιθυμεί.
 • Πληροφόρησης : Ο πολίτης που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα και στοχευμένα σχετικά με τις εξελίξεις στον Δήμο του κάνοντας χρήση ad hoc εργαλείων όπως calendar, newsletter, news alerts, rss feed
 • Εκπαίδευσης : Η πλατφόρμα υποστηρίζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών σε θέματα διαδικασιών και υπηρεσιών. Η καλύτερη ενημέρωση οδηγεί σε καλύτερη και πιο ορολογική χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται.
 • Συλλογής Αιτημάτων : Το εργαλείο αποτελεί ένα βήμα μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διατυπώσουν και να υποβάλλουν τα αιτήματα τους προς τη Δημοτική Αρχή.

Α1.1 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη

Τα αναμενόμενα οφέλη από την προτεινόμενη πράξη είναι πολλά τόσο για τους Δημότες όσο και για τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου. Τα βασικότερα από αυτά είναι:

 • Η δυνατότητα του Δήμου για διαρκή, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του πολίτη για τις πολιτικές, τους στόχους και τα δεδομένα σε σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή του.
 • Η δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών, των φορέων και των επιχειρήσεων στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων για την τοπική πραγματικότητα.
 • δυνατότητα ελέγχου της συμμόρφωσης της καθημερινής πρακτικής των φορέων, των πολιτών και των επιχειρήσεων με τους στρατηγικούς στόχους της περιοχής
 • Η δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των πολιτικών που εφαρμόζονται στα πλαίσια του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ)
 • Η ενεργοποίηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» που αφορούν στο ρόλο και το έργο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Επιπρόσθετα, το προτεινόμενο σύστημα:

 • θα δώσει πρόσβαση σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τα στελέχη του Δήμου μέσω κεντροποιημένου portal (προσβάσιμο μέσω κοινού web browser) με δυνατότητες προσωπικής παραμετροποίησης για την κάλυψη των αναγκών κάθε χρήστη
 • θα παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης των ιστορικών δεδομένων και ανάρτησης των αποτελεσμάτων σε ένα κεντροποιημένο ενιαίο περιβάλλον.
 • θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης και απεικόνισης της ιστορικότητας των μετρήσεων κάθε παραμέτρου
 • με προηγμένα εργαλεία ανάλυσης θα προκύπτει ο βαθμός σημαντικότητας των υπό μέτρηση παραμέτρων και θα γίνεται δυνατός ο ορισμός της ζητούμενης τιμής-στόχου (μετρήσιμοι στόχοι της στρατηγικής).
 • με τον καθορισμό σχέσεων αιτίας-αιτιατού οι χρήστες / αναλυτές θα μπορούν να προβλέψουν μελλοντικές τάσεις και μετρήσεις.

Α1.1 Στόχοι και Έκταση του Έργου

Οι βασικοί και άμεσοι στόχοι του έργου είναι οι παρακάτω:

 • Η παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο για τα ζητήματα που πραγματεύεται η διακήρυξη,
 • Η ενεργοποίηση των πολιτών και των λοιπών κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες χάραξης σχετικών πολιτικών με την άμεση συμμετοχή τους στις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης σχετικών αποφάσεων
 • Η διαμόρφωση, παρακολούθηση και διαχείριση με δυναμικό τρόπο της στρατηγικής και των δράσεων τοπικής ατζέντας
 • Η παροχή μετρήσιμων και συγκρίσιμων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τα αποτελέσματα της στρατηγικής της διοίκησης του Δήμου και των επακόλουθων δράσεων.
 • Η ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών
 • Η ενθάρρυνση του ουσιαστικού διαλόγου αποκαθιστώντας ένα μόνιμο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των Δημοτικών Αρχών.

xrimatodotisi

 


 

Υλικό δημοσιότητας του έργου:

Τρίπτυχο έντυπο προβολής

triptyxo_1 triptyxo_2

Αφίσες προβολής

afisa_1 afisa_2
prosklisi_1 prosklisi_2

Αναμνηστική πινακίδα σήμανσης

pinakida

Φωτογραφίες εξοπλισμού

exoplismos exoplismos exoplismos

Ημερίδες

Δημοτικές Ενότητες
Δημοτικές Ενότητες
Άγιος Κωνσταντίνος
imerida imerida
Καμμένα Βούρλα
 imerida imerida imerida
Μώλος
 imerida imerida

 

Ηχητικό μήνυμα

Πατήστε εδώ για να ακούσετε το ηχητικό μήνυμα.

Προβολή στον τοπικό τύπο (ενδεικτικά παραδείγματα)

Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης

Ιστοσελίδες προβολής του έργου (ενδεικτικά παραδείγματα)

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr