Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού – παραλίας έτους 2023

Εικόνα sfetsasp
Δευ, 10/04/2023 - 00:00 έως 23:45

Σας γνωρίζουμε ότι όσοι τυγχάνουν ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής και επιθυμούν να συνάψουν συμβάσεις παραχώρησης έκτασης αιγιαλού – παραλίας για τρία (3) έτη, ήτοι έως 31-12-2025 (ημερομηνία λήξης ισχύος της ΚΥΑ) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζει η υπ’ αριθμ. 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/Β΄/10.03.2023) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως νόμιμα τροποποιήθηκε και ισχύει και μέσα στα χρονικά όρια της αρμοδιότητάς μας, καλούνται να υποβάλουν στο Δήμο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία στις 30 Ιουνίου 2023 στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραφείο Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας & Ταμείου) του Δήμου Καμ. Βούρλων (τηλ. 22353-50022) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Με την αίτηση θα προσκομίζονται υποχρεωτικά τα παρακάτω προβλεπόμενα εκ του νόμου (άρθρο 3 της ΚΥΑ) δικαιολογητικά:

  • Άδεια λειτουργίας /Γνωστοποίηση λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
  •  Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 2971/2001 χρήσεις
  • Δημοτική ενημερότητα (πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Δήμο Καμ. Βούρλων)
  • Απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος (εις τριπλούν), στο οποίο να εμφαίνονται οι καθορισμένες οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, όπου αυτές υφίστανται ή η ΠΟΑ στην περίπτωση που δεν υπάρχει καθορισμός ο προς παραχώρηση χώρος επισημασμένος με κορυφές και συντεταγμένες αυτών, καθώς και το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον πρόκειται για απευθείας παραχώρηση. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος να υπάρχει απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο ΑΕ (εφαρμογή «ΘΕΑΣΗ») στο οποίο να εμφαίνεται ο προς παραχώρηση χώρος και δήλωση για το αν αυτός εμπίπτει σε  προστατευόμενη περιοχή. Εναλλακτικά, απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος του καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού επί του οποίου να επισημαίνεται ο προς παραχώρηση χώρος συνοδευόμενο από απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο ΑΕ (εφαρμογή «ΘΕΑΣΗ») με αναφορά στις συντεταγμένες του χώρου σε ΕΓΣΑ 87 και δήλωση για το αν ο προς παραχώρηση χώρος εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή.
  • Για τους χώρους αιγιαλού – παραλίας κ.λπ. που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου. Επίσης, για τους ανωτέρω χώρους, όπως και για τις περιοχές που τελούν υπό καθεστώς προστασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. για την παραχώρηση.

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία πρέπει να υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητα του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο (καταστατικό).

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr