Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΟΥ 2018

Εικόνα news_admin
Τρί, 24/04/2018 - 10:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.. 2190/1994.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 2738/1999.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41του Ν.4325/2015.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-
06-2010)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20α του Ν. 4057/2012 όπως συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50ΕΚ» σύμφωνα με τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη
έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη προσωπικού για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών».
8. Την αριθμ. 5/39/2018 (ΑΔΑ:ΩΗΟ4ΩΚ1-Χ6Β)Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης
διάρκειας».
9. Την αριθμ. 2507/51736/17-04-2018 (ΑΔΑ:6ΡΓ0ΟΡ10-ΦΓ1) εγκριτική απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας για την πρόσληψη
προσωπικού .
10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μώλου-Αγίου Κων/νου (ΦΕΚ 2488/τ.Β΄/ 04-11-2011).
11. Την με αριθμ. πρωτ. 3246/12-04-2018 βεβαίωση Δημάρχου περί ύπαρξης
σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του έτους
2018.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων ήτοι: α)τριών (3)ατόμων
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16-Εργατών Καθαριότητας,β) τριών (3) ατόμων
κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ16-Εργατών Καθαριότητας (Συν. Απορ/ρων) & γ)δύο(2)
ατόμων κατηγορίας ΔΕ , κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών ( Απορ/ρων), με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών

Σχετικά Αρχεία

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr