Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 52 λεπτά

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 22/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/01/2024 12:17:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ7ΕΩΚ1-ΚΦΣ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 22/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/01/2024 12:17:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΩΣΩΚ1-3ΜΟ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 22/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/01/2024 12:17:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ9ΥΩΚ1-2Α9

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 22/01/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/01/2024 12:17:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΟΓΩΚ1-ΨΛΞ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δευ, 22/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 22/01/2024 10:39:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΧΤΩΚ1-Ω3Ι

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛOY ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δευ, 22/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛOY ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 22/01/2024 10:38:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΧΗΩΚ1-Ζ5Κ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δευ, 22/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ημ/νια: 22/01/2024 10:37:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Υ1ΖΩΚ1-ΛΟΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΑΑΥ 2023

Παρ, 19/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΑΑΥ 2023
Ημ/νια: 19/01/2024 10:44:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΔ7ΩΚ1-14Η

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 19/01/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 19/01/2024 09:33:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 602ΧΩΚ1-Α70

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 18/01/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 18/01/2024 13:05:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 689ΘΩΚ1-ΩΕΖ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 18/01/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 18/01/2024 13:05:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΣΙΩΚ1-87Υ

Ανατροπές οικονομικού έτους 2023

Πέμ, 18/01/2024 - 16:30
Θέμα: Ανατροπές οικονομικού έτους 2023
Ημ/νια: 18/01/2024 12:50:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΧΤΩΚ1-ΠΟ6

Ανατροπές οικονομικού έτους 2023

Πέμ, 18/01/2024 - 16:30
Θέμα: Ανατροπές οικονομικού έτους 2023
Ημ/νια: 18/01/2024 12:50:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ10ΩΚ1-ΕΛ1

Ανατροπές οικονομικού έτους 2023

Πέμ, 18/01/2024 - 16:30
Θέμα: Ανατροπές οικονομικού έτους 2023
Ημ/νια: 18/01/2024 12:50:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΠΞΩΚ1-Δ7Α

Ανατροπές οικονομικού έτους 2023

Πέμ, 18/01/2024 - 16:30
Θέμα: Ανατροπές οικονομικού έτους 2023
Ημ/νια: 18/01/2024 12:50:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΡΣΩΚ1-ΘΦΠ

Ανατροπές οικονομικού έτους 2023

Πέμ, 18/01/2024 - 16:30
Θέμα: Ανατροπές οικονομικού έτους 2023
Ημ/νια: 18/01/2024 12:50:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΧΗΠΩΚ1-ΠΡΗ

Ανατροπές οικονομικού έτους 2023

Πέμ, 18/01/2024 - 16:30
Θέμα: Ανατροπές οικονομικού έτους 2023
Ημ/νια: 18/01/2024 12:50:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ992ΩΚ1-55Δ

Ανατροπές οικονομικού έτους 2023

Πέμ, 18/01/2024 - 16:30
Θέμα: Ανατροπές οικονομικού έτους 2023
Ημ/νια: 18/01/2024 12:49:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 94ΙΦΩΚ1-Ξ3Κ

Ανατροπές οικονομικού έτους 2023

Πέμ, 18/01/2024 - 16:30
Θέμα: Ανατροπές οικονομικού έτους 2023
Ημ/νια: 18/01/2024 12:49:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ0ΖΩΚ1-Μ9Ω

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 17/01/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 17/01/2024 12:26:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 666ΘΩΚ1-ΖΧ8

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr