Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 20 λεπτά

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

πριν από 6 ώρες 20 λεπτά
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 21/05/2024 11:37:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΔΜΩΚ1-5ΘΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

πριν από 6 ώρες 20 λεπτά
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 21/05/2024 11:19:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 658ΟΩΚ1-8ΦΝ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛOY ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

πριν από 6 ώρες 20 λεπτά
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛOY ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 21/05/2024 11:18:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΙΘΩΚ1-ΚΧΧ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

πριν από 6 ώρες 20 λεπτά
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ημ/νια: 21/05/2024 11:18:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ξ00ΩΚ1-ΖΥΗ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

πριν από 6 ώρες 20 λεπτά
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Ημ/νια: 21/05/2024 11:18:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 94ΝΩΩΚ1-Υ7Χ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

πριν από 6 ώρες 20 λεπτά
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
Ημ/νια: 21/05/2024 11:18:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ7ΟΩΚ1-ΓΚΓ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

πριν από 6 ώρες 20 λεπτά
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νια: 21/05/2024 11:18:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΝΨΩΚ1-ΤΑΒ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

πριν από 6 ώρες 20 λεπτά
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 21/05/2024 11:18:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΧΥΕΩΚ1-Ε1Χ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

πριν από 6 ώρες 20 λεπτά
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 21/05/2024 11:03:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΖΜΩΚ1-ΜΟ2

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Μ.Κ. ΑΠΟ 6/7/2023

πριν από 6 ώρες 20 λεπτά
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Μ.Κ. ΑΠΟ 6/7/2023
Ημ/νια: 21/05/2024 11:03:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΜ4ΩΚ1-ΩΛ1

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 20/05/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/05/2024 13:26:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΕ7ΗΩΚ1-ΛΚΞ

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Δευ, 20/05/2024 - 16:30
Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Ημ/νια: 20/05/2024 11:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΠΣΩΚ1-5Η1

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Δευ, 20/05/2024 - 16:30
Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Ημ/νια: 20/05/2024 11:10:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΨΕΩΚ1-ΜΦ7

Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 20/05/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/05/2024 08:49:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΒ0ΩΚ1-ΣΧΝ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 20/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/05/2024 08:49:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 63ΔΗΩΚ1-ΔΜ3

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 17/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 17/05/2024 13:09:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΑΤΩΚ1-Ε91

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 645

Παρ, 17/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 645
Ημ/νια: 17/05/2024 13:06:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΚ7ΩΚ1-ΓΣΨ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 645

Παρ, 17/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 645
Ημ/νια: 17/05/2024 13:06:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΑΒ6ΩΚ1-ΛΘΗ

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 17/05/2024 - 16:30
Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 17/05/2024 10:33:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61ΝΜΩΚ1-ΜΒΠ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 17/05/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 17/05/2024 10:10:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΚΕΩΚ1-ΑΣΨ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness