Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Εικόνα site_admin
Τετ, 15/11/2023 - 07:45

Με την υπ. αρ. πρωτ. 11867/30.11.2022 υπογραφείσα Σύμβαση, ο Δήμος Καμένων Βούρλων ανέθεσε στην εταιρεία «ΧΩΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Ε.» την παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Καμένων Βούρλων. Στο πλαίσιο αυτής, εκπονήθηκε Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) και παραδόθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση, εμπρόθεσμα στις 31/07/2023 (αρ.πρωτ. 9049).

Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021.

Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Για την υλοποίηση των υπηρεσιών εκπόνησης του Σ.Α.Π. λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές οδηγίες του ΦΕΚ 5553/Β/2021 - Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» και η υπ’ αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/138233/1697/28-12-2022 Ερμηνευτική εγκύκλιος ως προς την μορφή των γεωχωρικών δεδομένων για την εφαρμογή των «Τεχνικών Οδηγιών σύνταξης Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

Το παραδοτέο του Σ.Α.Π. περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια υλοποίησης:

  • Π.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Π.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» περιέχει την απαιτούμενη πληροφορία έτσι ώστε να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση, και να παρακολουθείται στη συνέχεια η πρόοδος για την υλοποίηση του Σ.Α.Π. Συγκεκριμένα, αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και (β) ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα.

Συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

-Καταγραφή και αξιολόγηση στοιχείων των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων του οικείου Δήμου με στόχο την παρακολούθηση της πολεοδομικής εξέλιξης της περιοχής παρέμβασης, καταγραφή των υφιστάμενων δεδομένων και εντοπισμός τυχόν εμποδίων για την ανάπτυξη προσβάσιμης αλυσίδας, με συμπληρωματικά συμπεράσματα και παρατηρήσεις. (Π.1α)

-Καταγραφή και αποτίμηση των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών και πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της περιοχής (Π.1α)

-Καταγραφή και αποτίμηση των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης σε συνάρτηση με την κίνηση των πεζών. (Π.1α)

-Χάρτες της περιοχής παρέμβασης του Δήμου σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile με βάση τα διοικητικά του όρια, όπου θα σημειώνονται τα στοιχεία της ανάλυσης. (Π.1β)

  • Π.2: ΠΡΟΤΑΣΗ

Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο «Π.2: ΠΡΟΤΑΣΗ» περιλαμβάνονται:

-Τεχνική Έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και (β) ως προς την πρόσβαση στα δημόσια κτίρια ή στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Π.2α).

-Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile με βάση τα διοικητικά του όρια, όπου θα σημειώνονται:

(α) τα σημεία και οι γραμμικές παρεμβάσεις (π.χ. οδηγοί όδευσης τυφλών, οδεύσεις κ.λπ.) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. που χρειάζονται επεμβάσεις εξασφάλισης της προσβασιμότητας και προσβάσιμης αλυσίδας,

(β) οι προτεινόμενες διαδρομές (γραμμικά) προς τις σημαντικότερες κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις οι οποίες απαιτείται να γίνουν προσβάσιμες,

(γ) τα σημεία εισόδων των δημοσίων κτιρίων ή των κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα,

(δ) τα ορισμένα σημεία καταφυγής και οι οδεύσεις διαφυγής των πολιτών που κινούνται πεζή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα. (Π.2β)

(ε) οι προτεινόμενοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι εκτόνωσης των ατόμων με αναπηρία, των εμποδιζόμενων ατόμων και κατ’ επέκταση όλων των πολιτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι οποίοι απαιτούνται να γίνουν προσβάσιμοι,

(στ) οι προτεινόμενοι υπαίθριοι κοινόχρηστοι χώροι που μπορούν να λειτουργήσουν ως σημεία προσωρινής περίθαλψης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι οποίοι απαιτούνται να γίνουν προσβάσιμοι.

 -Πίνακας των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.

 -Χρονοδιάγραμμα, προγραμματισμός υλοποίησης των οριζόμενων από το Σ.Α.Π. απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών, μέσω (α) σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Μελέτης Προσβασιμότητας και τυχόν άλλων υποστηρικτικών μελετών μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. και (β) ανάθεσης και υλοποίησης έργου μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π.  Ο χρόνος υλοποίησης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 έτη από την παράδοση/παραλαβή και έγκριση του Σ.Α.Π.

 Η Επιτροπή Παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών του Δήμου στις  31/07/2023 παρέλαβε τα ανωτέρω παραδοτέα και βεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες εκτελέστηκαν ορθά και ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της με αριθμ. 11867/30.11.2022 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και ότι η ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή πραγματοποιήθηκε εμπρόθεσμα.

Φωτογραφίες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr