Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 19 λεπτά

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 12/02/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 12/02/2024 09:07:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΙΤΩΚ1-5ΦΟ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 12/02/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 12/02/2024 09:07:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΟΔΩΚ1-ΒΦΞ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 12/02/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 12/02/2024 09:07:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61ΘΗΩΚ1-ΔΜΟ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 12/02/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 12/02/2024 09:07:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 96Α0ΩΚ1-6ΔΙ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 09/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 09/02/2024 13:00:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΜ0ΩΚ1-ΖΡΘ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 09/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 09/02/2024 10:55:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΙΗΩΚ1-ΜΛ4

Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ 2023

Πέμ, 08/02/2024 - 16:30
Θέμα: Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ 2023
Ημ/νια: 08/02/2024 13:58:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΥΓΩΚ1-ΧΜΔ

ΑκύρωσηΠαραστ. [82 - 25/1/2024] Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2023

Πέμ, 08/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΑκύρωσηΠαραστ. [82 - 25/1/2024] Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2023
Ημ/νια: 08/02/2024 13:56:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΥΨΩΚ1-ΖΚΗ

Προμήθεια γάλακτος για μόνιμους και εποχικούς εργάτες / τεχνίτες / οδηγοί 2024

Πέμ, 08/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια γάλακτος για μόνιμους και εποχικούς εργάτες / τεχνίτες / οδηγοί 2024
Ημ/νια: 08/02/2024 11:19:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ6ΔΩΚ1-1Υ6

Προμήθεια γάλακτος για μόνιμους και εποχικούς εργάτες / τεχνίτες / οδηγοί 2024

Πέμ, 08/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια γάλακτος για μόνιμους και εποχικούς εργάτες / τεχνίτες / οδηγοί 2024
Ημ/νια: 08/02/2024 11:19:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΘΛΩΚ1-ΨΔΥ

Προμήθεια γάλακτος για μόνιμους και εποχικούς εργάτες / τεχνίτες / οδηγοί 2024

Πέμ, 08/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια γάλακτος για μόνιμους και εποχικούς εργάτες / τεχνίτες / οδηγοί 2024
Ημ/νια: 08/02/2024 11:11:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΥ9ΩΚ1-1ΨΛ

Προμήθεια γάλακτος για μόνιμους και εποχικούς εργάτες / τεχνίτες / οδηγοί 2024

Πέμ, 08/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια γάλακτος για μόνιμους και εποχικούς εργάτες / τεχνίτες / οδηγοί 2024
Ημ/νια: 08/02/2024 11:11:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΒΓΩΚ1-Ω0Θ

Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2024

Πέμ, 08/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2024
Ημ/νια: 08/02/2024 11:11:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΓΖΩΚ1-ΑΔΠ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024

Πέμ, 08/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 08/02/2024 11:11:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΩΚΩΚ1-ΤΥΕ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024

Πέμ, 08/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 08/02/2024 11:11:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΗΜΩΚ1-ΒΓΦ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΕΙΟΥ 2024

Πέμ, 08/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΕΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 08/02/2024 11:10:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΗΑΩΚ1-ΑΝΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Δευ, 05/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 05/02/2024 14:26:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ9ΡΩΚ1-ΔΧΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Δευ, 05/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 05/02/2024 14:26:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΟΧΩΚ1-ΞΕΖ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Δευ, 05/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 05/02/2024 14:25:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΘ9ΩΚ1-ΟΕΒ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Δευ, 05/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 05/02/2024 14:23:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΛΑΩΚ1-0ΓΝ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr