Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 12 λεπτά

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 20/02/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/02/2024 09:55:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΞΓΩΚ1-ΩΔ9

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 20/02/2024 - 16:30
Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/02/2024 09:41:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΣΑΩΚ1-ΠΡ0

Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 20/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/02/2024 09:00:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΗ6ΩΚ1-Κ95

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 20/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/02/2024 09:00:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΜΨΩΚ1-ΨΑΒ

Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για τη διαχείρηση των αποβλήτων 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 19/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για τη διαχείρηση των αποβλήτων 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 19/02/2024 13:32:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΚΨΩΚ1-ΖΘΦ

Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 2024

Δευ, 19/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 2024
Ημ/νια: 19/02/2024 13:31:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΚΟΑΩΚ1-Ρ9Ε

Μελέτη ωρίμανσης των έργων για πόσιμο νερό: Β. "Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Παραλίας Καινούργιου"

Δευ, 19/02/2024 - 16:30
Θέμα: Μελέτη ωρίμανσης των έργων για πόσιμο νερό: Β. "Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Παραλίας Καινούργιου"
Ημ/νια: 19/02/2024 13:03:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΝ3ΩΚ1-856

Μελέτη ωρίμανσης των έργων για πόσιμο νερό: Α. "Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Χρυσής Ακτής"

Δευ, 19/02/2024 - 16:30
Θέμα: Μελέτη ωρίμανσης των έργων για πόσιμο νερό: Α. "Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Χρυσής Ακτής"
Ημ/νια: 19/02/2024 13:03:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΤΡΩΚ1-Δ6Θ

Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων και κινητών του Δήμου και αγορά ακινήτων για το έτος 2024, άρθρο 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186, 191 του Ν. 346382006, 199 του Ν. 4555/2018

Δευ, 19/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ακινήτων και κινητών του Δήμου και αγορά ακινήτων για το έτος 2024, άρθρο 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981 και άρθρα 186, 191 του Ν. 346382006, 199 του Ν. 4555/2018
Ημ/νια: 19/02/2024 11:39:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΠΦΩΚ1-1Η5

Παρεμβάσεις σε Δημοτικά (Σχολικά) Κτίρια για Εξοικονόμηση Ενέργειας & Αποκατάσταση Λειτουργικότητας 2023-2024

Δευ, 19/02/2024 - 16:30
Θέμα: Παρεμβάσεις σε Δημοτικά (Σχολικά) Κτίρια για Εξοικονόμηση Ενέργειας & Αποκατάσταση Λειτουργικότητας 2023-2024
Ημ/νια: 19/02/2024 11:32:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Φ7ΔΩΚ1-8Θ4

Παρεμβάσεις σε Δημοτικά (Σχολικά) Κτίρια για Εξοικονόμηση Ενέργειας & Αποκατάσταση Λειτουργικότητας 2023-2024

Δευ, 19/02/2024 - 16:30
Θέμα: Παρεμβάσεις σε Δημοτικά (Σχολικά) Κτίρια για Εξοικονόμηση Ενέργειας & Αποκατάσταση Λειτουργικότητας 2023-2024
Ημ/νια: 19/02/2024 11:32:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΗ2ΩΚ1-Θ5Ε

Παρεμβάσεις σε Δημοτικά (Σχολικά) Κτίρια για Εξοικονόμηση Ενέργειας & Αποκατάσταση Λειτουργικότητας 2023-2024

Δευ, 19/02/2024 - 16:30
Θέμα: Παρεμβάσεις σε Δημοτικά (Σχολικά) Κτίρια για Εξοικονόμηση Ενέργειας & Αποκατάσταση Λειτουργικότητας 2023-2024
Ημ/νια: 19/02/2024 11:32:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΣΩΩΚ1-ΨΥΨ

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καμένων Βούρλων για το έτος 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

Δευ, 19/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καμένων Βούρλων για το έτος 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
Ημ/νια: 19/02/2024 11:14:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Φ6ΞΩΚ1-ΒΥΚ

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου για το έτος 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

Δευ, 19/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου για το έτος 2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
Ημ/νια: 19/02/2024 10:58:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67ΑΖΩΚ1-ΔΛ9

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2024 βάσει του Ν. 4412/16

Παρ, 16/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2024 βάσει του Ν. 4412/16
Ημ/νια: 16/02/2024 14:06:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΦΡΤΩΚ1-ΣΗΩ

Συγκρότηση Επιτροπής για τη Διεξαγωγή Κληρώσεων Ανάδειξης των Μελών των Επιτροπών Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και Λοιπών Συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στην Ανοικτή και Κλειστή διαδικασία ...

Παρ, 16/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για τη Διεξαγωγή Κληρώσεων Ανάδειξης των Μελών των Επιτροπών Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και Λοιπών Συναφών Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στην Ανοικτή και Κλειστή διαδικασία για το έτος 2024 του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 16/02/2024 13:44:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΥΔΩΚ1-9Τ8

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων κάτω του 1.000.000 € έτους 2024

Παρ, 16/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων κάτω του 1.000.000 € έτους 2024
Ημ/νια: 16/02/2024 13:28:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 68ΠΟΩΚ1-Ψ9Ρ

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων άνω του 1.000.000 € έτους 2024

Παρ, 16/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων άνω του 1.000.000 € έτους 2024
Ημ/νια: 16/02/2024 12:32:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 936ΜΩΚ1-05Ν

Συγκρότηση επιτροπής βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, παραλαβής αντικειμένου τμηματικών ή συνολικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που δεν παράγουν έργο για το έτος 2024

Παρ, 16/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, παραλαβής αντικειμένου τμηματικών ή συνολικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που δεν παράγουν έργο για το έτος 2024
Ημ/νια: 16/02/2024 12:18:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΜΧΩΚ1-ΜΗ6

Συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών- ελαστικών και εργασιών επισκευής υπηρεσιακών αυτοκινήτων-οχημάτων για το έτος 2024

Παρ, 16/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης παραλαβής ανταλλακτικών- ελαστικών και εργασιών επισκευής υπηρεσιακών αυτοκινήτων-οχημάτων για το έτος 2024
Ημ/νια: 16/02/2024 12:08:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε2ΘΩΚ1-ΙΜΑ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness