Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 33 λεπτά

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 2/15/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων σε «Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης και καθορισμού τιμήματος καθώς και παράδοσης – παραλαβής εκποιούμενων,...

Τρί, 28/05/2024 - 16:30
Θέμα: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 2/15/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων σε «Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης και καθορισμού τιμήματος καθώς και παράδοσης – παραλαβής εκποιούμενων, αγοραζόμενων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών και ακινήτων για το έτος 2024»
Ημ/νια: 28/05/2024 09:08:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 69ΗΕΩΚ1-ΧΤΒ

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2024

Δευ, 27/05/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2024
Ημ/νια: 27/05/2024 14:28:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΗΥΖΩΚ1-7ΧΜ

Αποκατάσταση Βλαβών υποσκαφών και καθιζήσεων τμημάτων παραλιακού δρόμου Καινούργιου στη Δ.Ε. Καμένων Βούρλων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Δευ, 27/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αποκατάσταση Βλαβών υποσκαφών και καθιζήσεων τμημάτων παραλιακού δρόμου Καινούργιου στη Δ.Ε. Καμένων Βούρλων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
Ημ/νια: 27/05/2024 10:56:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΧΦΩΚ1-ΓΞ1

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και ηλεκτρονκού εξοπλισμού 2024

Δευ, 27/05/2024 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και ηλεκτρονκού εξοπλισμού 2024
Ημ/νια: 27/05/2024 10:56:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ41ΩΚ1-70Π

Συντήρηση ευρυζωνικών δικτύων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου 2024

Δευ, 27/05/2024 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση ευρυζωνικών δικτύων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου 2024
Ημ/νια: 27/05/2024 10:56:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 635ΜΩΚ1-8Ο5

Εργασίες οργάνωσης μηχανογραφικού αρχείου δεδομένων του ΤΑΠ 2024

Δευ, 27/05/2024 - 16:30
Θέμα: Εργασίες οργάνωσης μηχανογραφικού αρχείου δεδομένων του ΤΑΠ 2024
Ημ/νια: 27/05/2024 10:56:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Ο4ΩΚ1-ΡΛ7

Εργασίες μεταφοράς στοιχείων από ηλεκτρονική βάση δεδομένων 2024

Δευ, 27/05/2024 - 16:30
Θέμα: Εργασίες μεταφοράς στοιχείων από ηλεκτρονική βάση δεδομένων 2024
Ημ/νια: 27/05/2024 10:56:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΑΩΩΚ1-ΛΜΜ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 27/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 27/05/2024 10:05:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΜΟΩΚ1-11Ξ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 27/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 27/05/2024 10:05:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΞΕΩΚ1-2Ψ6

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΠΑΣΑ / ΚΥΥΑΠ - Υγείας Αστυνομίας και την κίνηση ΜΙΣΘAY 121

Δευ, 27/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΠΑΣΑ / ΚΥΥΑΠ - Υγείας Αστυνομίας και την κίνηση ΜΙΣΘAY 121
Ημ/νια: 27/05/2024 10:03:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΠΡΩΚ1-ΖΜΦ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΕΤΔΕΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 121

Δευ, 27/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΕΤΔΕΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 121
Ημ/νια: 27/05/2024 10:03:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΨΡΩΚ1-ΕΔΙ

Θ Ε Μ Α : Χορήγηση παράτασης χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων στο Κ.Υ.Ε «ΟΥΖΕΡΙ - ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ» της ΠΕΝΤΕ ΡΑΚΕΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Καραϊσκάκη 7 στον Άγιο Κωνσταντίνο του Δήμου Καμένων Βούρλων .

Παρ, 24/05/2024 - 16:30
Θέμα: Θ Ε Μ Α : Χορήγηση παράτασης χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων στο Κ.Υ.Ε «ΟΥΖΕΡΙ - ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ» της ΠΕΝΤΕ ΡΑΚΕΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Καραϊσκάκη 7 στον Άγιο Κωνσταντίνο του Δήμου Καμένων Βούρλων .
Ημ/νια: 24/05/2024 13:12:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΝΩΩΚ1-6ΧΧ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 651

Παρ, 24/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,06% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 651
Ημ/νια: 24/05/2024 12:58:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΦΦΩΚ1-ΔΤΤ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 651

Παρ, 24/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 651
Ημ/νια: 24/05/2024 12:58:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΓ8ΩΚ1-72Β

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07% (άρθρο 44 του Ν.4605/2019) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 651

Παρ, 24/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07% (άρθρο 44 του Ν.4605/2019) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 651
Ημ/νια: 24/05/2024 12:58:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΔΛΩΚ1-ΙΚΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πέμ, 23/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ημ/νια: 23/05/2024 12:35:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΔΕΩΚ1-ΜΑΤ

προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2024-2025

Πέμ, 23/05/2024 - 16:30
Θέμα: προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2024-2025
Ημ/νια: 23/05/2024 12:15:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ8ΣΩΚ1-85Θ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ)

Πέμ, 23/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ)
Ημ/νια: 23/05/2024 11:31:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΓΙΩΚ1-ΚΨ1

Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας βάσει του Ν.4354/2015 της δόκιμης υπαλλήλου του Δήμου μας Τόρκου Ευθυμία του Γεωργίου για μισθολογική εξέλιξη

Πέμ, 23/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας βάσει του Ν.4354/2015 της δόκιμης υπαλλήλου του Δήμου μας Τόρκου Ευθυμία του Γεωργίου για μισθολογική εξέλιξη
Ημ/νια: 23/05/2024 08:09:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ35ΩΚ1-ΝΙΤ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 22/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/05/2024 12:34:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ68ΔΩΚ1-1ΚΣ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr