Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 15 ώρες 39 λεπτά

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2166

Τετ, 06/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2166
Ημ/νια: 06/12/2023 13:35:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΖΩΩΚ1-ΨΗΛ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2166

Τετ, 06/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2166
Ημ/νια: 06/12/2023 13:35:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΑΘΩΚ1-ΔΝΥ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 06/12/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 06/12/2023 13:34:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΙΔΩΚ1-ΔΝΕ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 367/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

Τετ, 06/12/2023 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 367/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)
Ημ/νια: 06/12/2023 13:34:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω89ΝΩΚ1-7ΓΜ

Αμοιβές Τρίτων για Παροχή Υπηρεσίας για την Πολιτική Προστασία (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ) - ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ (ΤΥΠΟΥ JCB) ΜΕΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τετ, 06/12/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές Τρίτων για Παροχή Υπηρεσίας για την Πολιτική Προστασία (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ) - ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ - ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ (ΤΥΠΟΥ JCB) ΜΕΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 06/12/2023 13:19:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΕ8ΩΚ1-ΡΝ3

Αμοιβές Τρίτων για Παροχή Υπηρεσίας για την Πολιτική Προστασία (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ) - ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τετ, 06/12/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές Τρίτων για Παροχή Υπηρεσίας για την Πολιτική Προστασία (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ) - ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 06/12/2023 13:19:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ80ΩΚ1-ΙΩ3

Αμοιβές Τρίτων για Παροχή Υπηρεσίας για την Πολιτική Προστασία (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ) - ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΜΑΖΙ ΜΕΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τετ, 06/12/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές Τρίτων για Παροχή Υπηρεσίας για την Πολιτική Προστασία (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ) - ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΜΑΖΙ ΜΕΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 06/12/2023 13:19:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ3ΣΩΚ1-ΖΜ8

Έγκριση της αριθμ. 13.990/28-11-2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση του Αντιδημάρχου Κριτσόβα Δημήτριου

Τετ, 06/12/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση της αριθμ. 13.990/28-11-2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση του Αντιδημάρχου Κριτσόβα Δημήτριου
Ημ/νια: 06/12/2023 13:01:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 622ΠΩΚ1-ΝΘ6

Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων

Τετ, 06/12/2023 - 16:30
Θέμα: Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 06/12/2023 12:33:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 90ΞΒΩΚ1-7ΔΧ

Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων

Τετ, 06/12/2023 - 16:30
Θέμα: Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 06/12/2023 12:07:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΦ5ΩΚ1-Θ63

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 05/12/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 05/12/2023 14:19:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΦΖΩΚ1-ΦΗΚ

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Τρί, 05/12/2023 - 16:30
Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ΤΣΙΡΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νια: 05/12/2023 14:18:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΚΩΩΚ1-ΡΦΧ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2158

Τρί, 05/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2158
Ημ/νια: 05/12/2023 14:14:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΔΞΩΚ1-ΠΗ5

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2174

Τρί, 05/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2174
Ημ/νια: 05/12/2023 14:14:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΗ2ΦΩΚ1-ΙΕΧ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2173

Τρί, 05/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2173
Ημ/νια: 05/12/2023 14:14:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡΙΖΩΚ1-Β3Γ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2168

Τρί, 05/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2168
Ημ/νια: 05/12/2023 14:14:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΤΩΩΚ1-273

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2158

Τρί, 05/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2158
Ημ/νια: 05/12/2023 14:13:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΧΕΩΚ1-ΧΞΧ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1939

Τρί, 05/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1939
Ημ/νια: 05/12/2023 14:13:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΗΩΩΚ1-03Κ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2157

Τρί, 05/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2157
Ημ/νια: 05/12/2023 14:13:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 64Σ9ΩΚ1-Φ0Μ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2158

Τρί, 05/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2158
Ημ/νια: 05/12/2023 14:13:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΩΛΩΚ1-ΧΓΝ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness